این نقطه در خلفی ترین و تحتانی ترین قسمت بر روی زاویه فک پایین قرار گرفته است.

برای تعیین آن می توان از دو خط که یکی به موازات لبه تحتانی فک پایین و دیگری به موازات قسمت خلفی راموس کشیده می شود استفاده کرد. محل تلاقی این دو خط به عنوان گونیون Gonion  Constructed شناخته می شود. گونیون آناتومیک  بر روی نیمساز زاویه تشکیل شده بین این دو خط بر روی حد خارجی فک پایین واقع شده است.

منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر