این نقطه به چندین روش تعیین شده است:

Martin و Saller آن را نقطه ای بر روی مندیبل در پلن میدساجیتال در محلی که انحنای قدامی چانه با تنه مندیبل یکی می شود معرفی کردند.

Jacobson آن را بین قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه چانه می داند.

Graig آن را در محل تلاقی دو پلن فاسیا ل و مندیبولار معرفی کرد.

Mazi وMay آن را پایین ترین نقطه بر روی چانه می دانند.

و تعریفRakosi  نیز قدامی ترین و تحتانی ترین نقطه بر روی بخش استخوانی چانه است که توسط خط عمودی که واصل Pog  و Me را قطع می کند و به حدود چانه می رسد به دست می آید.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر