• گروه هایی از رادهای مینایی که با گروه های مجاور در هم پیچیده ومسیری نامنظم وخمیده را به سمت سطح دنبال کنند ، باعث شکل گیری مینای درهم تنیده یاgnarledنزدیک نواحی سرویکال، اینسایزال واکلوزال شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1p2

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر