غده تجمعی از سلول هاست که به طور تخصصی موادی را ساخته و ترشح می کنند که با نیازهای متابولیک معمول آنها در ارتباط نیست. غده ها شامل دو طبقه بندی اصلی اندوکرین و اگزوکرین می شوند. غدد اندوکرین یا درون ریز فاقد مجرا هستند و ترشحات خود را که هورمون نام دارند وارد خون می کنند. از غدد برون ریز یا اگزوکرین میتوان غدد بزاقی را نام برد که ترشحات خود را به داخل حفره دهان میریزند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر