روی سطوح فاسیال و لینگوال و اینترپروگزیمال هستند. در سمنتوم زیر اپی تلیوم پایه ی سالکوس لثه مدفون شده اند. در سمت فاسیال و لینگوال از سمنتوم به شکل بادبزنی به سمت کرست یا سطح خارجی لثه ی مارژینال  گسترش می یابند. هم نین به سمت خارج به سمت پریوست استخوان آلوئلار فاسیال و لینگوال گسترش یافته و در لثه ی چسبنده خاتمه یا فته و یا با پریوست استخوان آمیخته می شود. در اینترپروگزیمال این فایبرها تا کرست لثه ی اینتردنتال گسترش می یابند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p210-211.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر