همان برش لثه است و با برداشتن دیواره ی پاکت دید و دسترسی برای برداشت کامل جرم و تسطیح ریشه را فراهم می کند و موجب ایجاد محیط مطلوب برای ترمیم لثه و بازسازی کانتور لثه ای فیزیولوژیک می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3401.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر