تعریف: به زاویه حاصل از تقاطع خط واصل بین نقطه گلابلا (G) و ساب نازال (Sn) با خط واصل ساب نازال به پوگونیون بافت نرم (Pog ́ )، زاویه تحدب بافت نرم صورت می گویند. میانگین این زاویه ۱۲درجه با انحراف معیار۴± می باشد. درصورتی که نقطه پوگونیون بافت نرم درخلف خط G Sn قرارداشته باشد این زاویه با علامت مثبت، و درصورتی که درقدام آن قرارداشته باشد با علامت منفی نمایش داده می شود. مقادیر مثبت کوچک و یا منفی نشانگر وجود رابطه Class III ،و مقادیرمثبت بزرگ نشانگر وجود رابطه Class II می باشند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry 2nd ed . Hanover Park: Quin tessence; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر