وقتی فک پایین حرکت لترالی انجام می دهد، سمتی که مندیبل به طرف آن حرکت می کند   Working (Functional) Side نام دارد و به سمت مقابل که به طرف میدلاین حرکت می کند، Non-working (Mediotrusive) Side گفته می شود.

در حرکات لترالی، کندیل سمت Working به سمت لترال و کمی خلف حرکت می کند درحالیکه کندیل سمت Non-working به  سمت قدام و مدیال حرکت می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 31-2.

2.Ingervall B. Tooth contacts on the functional and nonfunctional side in children and young adults. Arch Oral Biol. 1972 Jan;17(1):191-200.

3.Shillinburg HT et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th Ed. Chicago. Quintessence; 2012: Chap 2.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر