یکی از تئوری های مهم مربوط به مکانیسم های کنترل رشد، Functional Matrix Theory مطرح شده توسط Moss می باشد. این تئوری بیان می کند تمام بافت نرم محل هایی که یک عملکرد به خصوص مانند جویدن و بلع  تنفس را انجام می دهند، عامل تحریک رشدکرانیوفاسیال هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 5.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 12

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر