یک جفت حفره در دو طرف مرکز تقارن صورت که در استخوان فرونتال واقع شده اند و داخل آنها از هوا پر شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

frontal sinus. (n.d.) WordNet 3.0, Farlex clipart collection. (2003-2008). from https://www.thefreedictionary.com/frontal+sinus

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر