تماس های پیش رس اکلوزالی ممکن است فک پایین را وادار به بسته شدن در موقعیتی به غیر از موقعیت اپتیمال خود نماید. به این وضعیت Forced Bite گفته میشود. چنانچه این تماس ها منجر به حرکت رو به قدام مندیبل شوند، Anterior Forced Bite و اگر منجر به حرکت لترالی مندیبل شوند Lateral Forced Bite  نامیده می شود که در کودکان شایع تر است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Hamerling K, Naeije C, Myrberg N. Mandibular function in children with a lateral forced bite. Eur J Orthod. 1991 Feb;13(1):35-42.

2.Ingervall B, Thilander B. Activity of temporal and masseter muscles in children with a lateral forced bite. Angle Orthod. 1975 Oct;45(4):249-58.

3.Hamerling J. [Dissertations 25 years after date 19. Children with a lateral forced bite]. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2009 Mar;116(3):145-8

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر