یک کمییت برداری است و عبارت از کنش یک جسم بر جسم دیگراست. نیرو می تواند عامل به حرکت در آمدن،  باز ایستادن یا تغییر شکل جسم گردد بدلیل ماهیت برداری، نیرو را توسط مقدار، نقطه اثر، امتداد، خط اثر، sense معرفی می کنیم  بزرگی بردار رسم شده، نشاگر مقدار(Magnitude)، خطی که این بردار روی آن قرار گرفته نشاندهنده ، خط اثر(Line of action) ، زاویه این خط با پلن های مرجع نشاندهنده امتداد نیرو(Direction) می باشد. نقطه آغاز بردار رسم شده، نقطه اثر(Point of force application) است و نهایتا sense با علامت مثبت یا منفی، طبق قرار داد اولیه که به اطلاع افراد رسیده است که تعیین می کند، محل ابتدا و انتهای بردار رسم شده چگونه است.مثبت یا منفی شدن senseمی تواند حالت کششی یک جسم را به حالت فشردگی آن تغییر دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Marcotte MR. Biomechanics in orthodontics.1990, B.C.Decker, Toronto

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nanda RS, Tosun YS. Biomechanics in orthodontics in principles and practice. 2010 Quintessence publishing Co, Chicago.

Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر