هرگاه پلاکی متحرک که جهت رفع کراس بایت قدامی فک بالا در یک بیمار طراحی شده به کمک فنرنیرویی به ثنایا وارد کند، یرویی به همان میزان از سوی دندان مذکور به پلاک وارد می شود.(برابری این دو نیرو به واسطه قانون سوم نیوتن می باشد) نیروی اول را نیروی عامل و نیروی دوم را نیروی عکس العمل می نامند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Marcotte MR. Biomechanics in orthodontics.1990, B.C.Decker, Toronto

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burstone CJ, Choy K. The biomechanical foundation of clinical orthodontics, 2015 Quintessence,Chicago

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر