انکیلوز به معنای بی حرکتی غیرطبیعی مفصل می باشد که بر اساس نوع بافتی که حرکت مفصل را محدود کرده است به دو گروه اصلی انکیلوز استخوانی و انکیلوز فیبروز تقسیم می شود.

انکیلوز فیبروز شایعت ر است و می تواند بین دیسک و کندیل و یا بین دیسک و فوسا رخ دهد. شایع ترین علت وقوع انکیلوز خونریزی داخل مفصل ثانویه به تروما می باشد. انکیلوز فیبروز در واقع نتیجه پیشرفت مداوم چسبنگی مفصلی است که نهایتا منجر به محدودیت حرکت می شود. در اغلب موارد کندیل قادر به حرکت Rotation می باشد لذا بیمار می تواند دهان خود را تا ۲۵ میلیمتر باز کند. حرکت لترالی به سمت مبتلا مشکلی ندارد اما حرکت به سمت سالم معمولا با محدودیت مواجه می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: P 362.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: Chap 14

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر