آسیب هایی که اگاهانه و از روی عمد بدون انگیزه ی مشخص هستند و احساس گناه یا ابراز همدردی یا غرامت پولی می تواند نیروی محرک  این رفتار ناهنجار باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch22 p1689.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر