این خط از تقاطع دو نقطه ی N و Pog تشکیل شده است.

از این خط برای اندازه گیری زاویه فاسیال به منظور تعیین میزان عقب رفتگی و جلوآمدگی فک پایین استفاده می شود.

منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Downs W.B. Analysis of demofacial profile. Angle Orthod 1956;26:191

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر