سطوح اکلوزال یا انسیزال سایش یافته توسط اتریشن facets نام دارد. وقتی سایش دندانی فعال رخ می دهد منشورهای مینایی می شکند و ورا به شدت بازتاب می دهند. بنابراین facet صاف و براق و منحنی بهترین نشانگر فعالیت سایش مداوم است. اگر عاج اکسپوز شود تغییر رنگ قهوه ای مایل به زرد ظاهر می شود. facetها معمولا به تحریکات لمسی و گرمایی حساس نیستند. Facet نمایانگر سایش فانکشنال یا پارافانکشنال یا درمان دندانپزشکی ایاتروژنیک از طریق کرونوپلاستی (تنظیم اکلوزال) هستند. سایش شدید می تواند منجر به محو شدن کاسپ ها و سطح اکلوزال مسطح یا گود شود. زاویه یfacet برای پریودنشیوم مهم است. facetافقی نیورها را درجهت محور طولی دندان هدایت می کند که به طور موثری پریودنشیوم با آن سازگاری دارد. Facet زاویه دار نیروهای اکلوزالی را به صورت لترالی وارد می کنند که خطر آسیب به پریودنشیوم را افزایش می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2122-2123.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر