صورت در زمان تولد حدود یک هشتم حجم جمجمه را تشکیل می دهد درحالیکه این نسبت در یک مرد بالغ حدود یک دوم است. تغییر اندازه و شکل استخوان ها به واسطه اصول زیربنایی Remodeling, Cortical Drift Relocation, Displacement و اصل  V رخ می دهد و منجر به تغییرات زیر در ناحیه صورت می شود:

در کمپلکس نازو ماگزیلاری، رشد توسط رسوب در سوچورها و ریمادلینگ سطحی رخ می دهد. جهت غالب رشد به سمت خلف می باشد و لذا جابجایی به سمت قدام رخ می دهد. در این حین، افزایش اندازه قدامی خلفی بیشتر به صورت رسوب استخوان در توبروزیته رخ می دهد. ناحیه زایگوماتیک نیز به طرف خلف جابجا می شود. رشد عمودی کمپلکس نازوماگزیلاری همانند رشد افقی آن  نتیجه ی ترکیبی از ریمادلینگ رشدی و جابجایی می باشد. کام توسط ترکیبی از تحلیل پریوستئال در سمت بینی و رسوب پریوستئال در سمت دهانی، به سمت پایین جابجا می شود. همزمان تحلیل پریوستی در قدام ماگزیلا رخ می دهد.

در مندیبل، رشد شامل رسوب پریوستئال در نواحی گوناگون است. افزایش طول به واسطه رسوب در ناحیه کندیلی و خلف راموس رخ می دهد. ریمادلینگ سبب حفظ شکل کلی و نسبت ها در مندیبل حین رشد می شود. جابجایی مندیبل مرتبط با چرخش و بسته به جهت رشد کندیلی می باشد. در افراد با جهت رشدکندیلی به سمت قدام و جلو، چرخش به سمت قدام رخ می دهد درحالیکه در افراد با جهت رشد کندیلی خلفی، چرخش در جهت خلف انجام می شود. سرعت و جهت رشد مندیبل ثانویه به پاسخ های تطابقی به نیروهای با منشا داخلی و خارجی می باشد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 4.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Enlow DH, Hans MG. Essentials of facial growth. 1st ed. Saunders, 1996: Chap 2

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر