ممکن است ناشی از مشکلات اسکلتال (vertical maxillary excess) یا اکستروژن دنتوآلوئلاریا اکسپوژر ناکامل تاج آناتومیک (altered passive eruption) باشد. این مشکل ممکن است درارتباط با لب بالای کوتاه یا جا به جایی بیش از حد لب بالا باشد. ترکیبی از فاکتورهای عامل نیازمند بیش از یک گزینه ی درمانی است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch65 p3681.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر