• به استفاده منطقی ، صریح وعاقلانه از بهترین شواهد موجود به منظور بهترین تصمیم گیری راجع به مراقبت از افراد بیمار گفته میشود.
  • تحقیقاتی که اطلاعاتی راجع به درمانهایی که به بهترین نحو در موقعیت های خاص عمل می کنند، فراهم می کنند ومنجر به انتقال نتایج این تحقیقات به فعالیت های عملی وبهبود روش مراقبت از بیمار می شوند.
  • مرورهای سیستماتیک که با تمرکز بر دندانپزشکی مبتنی به شواهد بدست می آیند، برای کلینسین چکیده از دانش موجود را در شرایط ودرمانهای مختلف فراهم می کنند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p89

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر