سینوس های اتموئید یا اتموئیدال از جمله سینوس های پارانازال است که از ۳ تا ۱۸ عدد متفاوتند و از تجمع سلول های اتموئیدال تشکیل شده اند و در مجاورت استخوان اتمویید قرار دارند و در گروه های قدامی ، میانی و خلفی طبقه بندی می شوند و هر گروه به قسمت مختلفی از حفره بینی راه می یابد. بین آنها سپتاهایی وجود دارد که آنها را به هم راه می دهند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

ethmoid sinuses. (n.d.) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. (2003). from https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ethmoid+sinuses

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر