این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد.

ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس وجود دارد بنابراین بهتر است به جای تعیین یک مقدار ثابت یک محدوده نرمال در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Ricketts R.M., Cephalometric analysis and synthesis. Angle Orthod 1961;31:141-156.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر