این دهانشویه حاوی تیمول و اکالیپتول ومنتول و متیل سالسیلات است. این دهانشویه موجب کاهش ۲۰-۳۵ درصدی بیوفیلم پلاک وکاهش ۲۵-۳۵ درصی ژنژیویت می شود. این محصولات حاوی تا ۲۴ درصد الکل هستند که در برخی بیماران که نباید الکل مصرف کنند باید لحاظ شود.

منبع:

De Paola LG, Overholser CD, Meiller TF, et al. Chemotherapeutic reduction of plaque and gingivitis development: a 6 month investigation. J Dent Res. 1986;65:274 [abstract 941].

Gordon JM, Lamster IV, Seiger MC. Efficacy of Listerine antiseptic in inhibiting the development of plaque and gingivitis. J Clin Periodontol. 1985;12:697.

Lamster IB, Alfano MC, Seiger MC, et al. The effect of Listerine antiseptic on reduction of existing plaque and gingivitis. J Clin Prev Dent. 1983;5:12.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر