کاربرد این نوع مارژین رستوریشن مطلوب نیست چون پلاک بیشتری را نسبت به مارژین های سوپرا و ساب ژنژیوال نگه می داردو منجر به التهاب لثه ای بیشتری می شود. هم چنین هر تحلیل لثه ی کوچک منجر به ظاهر ناخوشایند مارژین می شود. هرچند این نگرانی ها امروزه وجود ندارد چون مارژین های رستوریشن به صورت زیبایی با دندان آمیخته می شود و اینکه رستوریشن ها را به راحتی میتوان برای یک حدفاصل صیقلی و پالیش شده پرداخت کرد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch70 p3880-3881.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر