مفهوم اتصال اپیتلیالی توسط Orban و Gotlib ارائه شد که نشان دادند هیچ شکافی بین مینا و اپیتلیوم وجود ندارد و این بافت ها بهم متصل هستند. اتصال اپیتلیالی به اتصال اپیتلیوم لثه به سطح دندان در محل Mucogingival Junction می گویند. اتصال اپیتلیالی اولیه که اتصال آملوبلاست ها به دندان است بازال لامینایی است که همی دسموزوم ها به آن متصل هستند. اتصال اپیتلیالی ثانویه که از سلول های منشا گرفته از اپیتلیوم دهانی است ترکیبی از بازال لامینا و همی دسموزوم ها است. اتصال اپیتلیالی ساب میکروسکوپیک و حدود ۴۰ نانومتر است.

منبع:

Avery JK.Essentials of oral histology and embryology, a clinical approach.. Mosby; third edition;2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر