دامنه میلیمتری امکان درمان ارتودنسی در بعد عرضی، قدامی خلفی و عمودی را می توان در Envelope of Discrepancy نشان داد. منظور از امکان درمان میزان حرکت دندانی است که با ارتودنسی به تنهایی، ارتودنسی به همراه ارتوپدی دنتوفاسیال با یا بدون انکوریج اسکلتی یا ارتودنسی همراه جراحی فک می توان به دست آورد. محدوده حرکات دندانی ارتودنتیک به تنهایی توسط Envelope داخلی، تغییرات ممکن در موقعیت دندان ها ناشی از درمان ارتوپدیک و ارتودنسی در بیماران در حال رشد توسط Envelope میانی و محدوده تغییرات با درمان ارتودنسی و جراحی فک توسط Envelope خارجی نمایش داده می شود.

منبع:

Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics: current principles & techniques. 5th ed. St. Louis: Elsevier Mosby; 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر