شامل دو لوپ دوتایی در دوجهت مختلف است. این گره یک مرکز توخالی دارد که اجازه ی انبساط بافت حین ادم بافت در فاز ترمیم را می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch68 p3802.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر