ایمپلنت ها به از لحاظ ژئومتری (Macro design) به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

  • اندواسئوس شامل انواع Pins -Blade like- Root form, cylindrical(hollow and full)- Disk like- Screw shaped- Tapered and screw shaped.
  • ساب پریوستئال(custom frame)
  • ترانس مندیبولار
منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch74 p4026-4027.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر