واژه ی Ossification به معنای “استخوانی شدن”   و  واژه ی Endochondral    به معنای “داخل غضروفی” می باشد. استخوانی شدن داخل غضروفی یکی از دو روش استخوان سازی می باشد که در آن بر خلاف روش استخوانی شدن داخل غشایی ، رسوب ماتریکس استخوانی روی یک ماتریکس غضروفی از پیش موجود صورت می گیرد. یعنی در واقع ابتدا مزانشیم غضروف را می سازد، سپس غضروف به استخوان تبدیل می شود و  پری کندریوم اطراف غضروف به پریوست مبدل می‌گردد. استخوان سازی درون تکه ای از غضروف شفاف صورت می گیرد که شکل آن شبیه به قالب یا مدل کوچکی از استخوان است که قرار است تشکیل گردد. این روش عمدتا مسئول ساخت استخوان های کوتاه و بلند است و در مجموعه کرانیوفاسیال، استخوانی شدن بیس جمجه با این روش انجام می شود.

منبع:

1.Mackie EJ, Ahmed YA, Tatarczuch L, Chen KS, Mirams M. Endochondral ossification: how cartilage is converted into bone in the developing skeleton. The international journal of biochemistry & cell biology. 2008 Dec 31;40(1):46-62.

2.Mackie EJ, Tatarczuch L, Mirams M. The skeleton: a multi-functional complex organ. The growth plate chondrocyte and endochondral ossification. Journal of Endocrinology. 2011 Nov 1;211(2):109-21.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Adams SL, Cohen AJ, Lassová L. Integration of signaling pathways regulating chondrocyte differentiation during endochondral bone formation. Journal of cellular physiology. 2007 Dec 1;213(3):635-41.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر