• ساختارهای هایپومینرالیزه از رادها وماده بین رادها هستند که این استطاله ها از DEJ و از سمت عاج آغاز شده و در جهت محور طولی تاج دندان گسترش یافته وممکن است در گسترش پوسیدگی های دندانی نقش داشته باشند.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1p4-5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر