چهار نوع تکنیک الکتروسرجری شامل موارد زیر است:

electrosectionو electrocoagulationو electrofulguration و electrodesiccation.

Electrocoagulation  طیف وسیعی از انعقاد و کنترل خونریزی زابا کاربرد جریان electrocoagulation فراهم می کند. این تکنیک موجب جلوگیری از خونریزی در اولین ورود به بافت نرم می شود اما نمی تواند خونریزی را بعد از حضور خون متوقف کند. همه ی انواع خونریزی ابتدا باید با فشار مستقیم بند بیایند و پس از قطع خونریزی سیل نهایی مویرگها و عروق بزرگ با کاربرد کوتاه جریان electrocoagulation به دست می آید. الکترودهای فعال به کار رفته برای انعقاد حجیم تز از سیم تنگستن نازک به کار رفته برای electrosection است. Electrosection وelectrocoagulation پروسه هایی هستند که اغلب در دندانپزشکی به کار می روند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3357-3358.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر