چهار نوع تکنیک الکتروسرجری شامل موارد زیر است:

electrosectionو electrocoagulationو electrofulguration و electrodesiccation.

Electrosectionبه عنوان

electrotomy or acusection هم نامیده می شود وبرای اینسیژن و excisions و نازک کردن بافت ها به کار می رود. اینسیژن وexcisions با الکترودهای فعال تک سیم انجام می شود که می تواند خم شده و برای انجام هر پروسه ی برشی تطابق یابد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3357.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر