پروب اتوماتیک عمق های پروب زیاد را کمتر تخمین می زند ولی تغییر پذیری کمتری نسبت به پروب معمولی دارد. پروب اتوماتیک حساسیت لمس کمی را فراهم می کند و walk پروب را سخت تر می کند. سیستم های الکترونیک نظیر ینتر پروب و پری پروب نیروی پروبینگ ثابت و ذخیره ی کامپیوتری داده ها را فراهم می کند اما از نظرتکرارپذیری  فقط کمی بهتر از روش های معمول است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2105.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر