• زاویه بین لبه برنده اولیه با خط موازی محور طولی دسته وسیله در جهت عقربه های ساعت وشماره دوم از کد ۴ شماره ای که روی دسته وسیله نوشته شود.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p165

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر