یک وضعیت پیش-بدخیمی (Pre-malignant) که به رشد غیرنرمال اپیتلیالی و تغییر در سوماتوتایپ (درجه اکتومورفی، اندومورفی و یا مزومورفی) سلول ها اشاره دارد و طیفی از تغییرات سایتولوژیک، بلوغی و ساختاری را در بر می گیرد.

منبع:

“Five Things Physicians and Patients Should Question”), Choosing Wisely: an initiative of the ABIM Foundation (American Gastroenterological Association), retrieved August 17, 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر