• دای های مشخص کننده پوسیدگی ،عاج عفونی وماتریکس پروتینی که اندکی دمینرالیزه شده رنگ می کنند ، عاج affected و DEJ نرمال هم ندرتاً رنگ می کنند.
  • دای های مشخص کننده پوسیدگی باید با دقت وتنها به صورت کمکی در ارزیابی کلینکی به کار بروند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch p

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر