این آنالیز در سال ۱۹۸۴ توسط W.B.Downs پایه گذاری شد. این آنالیز از جمله آنالیز های ابعادی است که زوایای مختلف را به صورت منفرد در نظر می گیرد و آنها را با اعداد میانگین مقایسه می کند و شامل دو بخش ارزیابی الگوی اسکلتی و الگوی دندانی می باشد.
گروه شاهد این مطالعه شامل ۲۰ پسر و دختر با سن ۲٫۵±۱۴٫۵ سال بود. این افراد دارای اکلوژن عالی ، بالانس فیزیولوژیک و هارمونی عضلانی بودند.
در این آنالیز از پلن فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی استفاده شده است.
این آنالیز شامل دو بخش ارزیابی الگوی اسکلتی و الگوی دندانی است. Downsدر بخش الگوی اسکلتی با اندازه گیری زاویه فاسیال (Facial Angle) تایپ صورتی افراد را به چهار گروه تقسیم کرد:
Retrognathic, Mesognathic, Prognathic, True Prognathism.
او معتقد بود که تایپ صورتی هر فرد می تواند بهترین توصیف از رابطه قدامی-خلفی پیشانی، صورت میانی و صورت تحتانی باشد.
او هم چنین برای ارزیابی بعد قدامی-خلفی، زاویه تحدب را به منظور بررسی موقعیت فک بالا نسبت به سایر بخش های صورت و زاویه بین پلن A-B با پلن فاسیال را برای تعیین موقعیت قدامی-خلفی فک بالا و فک پایین معرفی کرد. برای ارزیابی بعد عمودی، زاویه پلن مندیبولار، زاویه پلن اکلوزال و Y-axis مورد استفاده قرار گرفت .
در بخش الگوی دندانی از زاویه محور طولی بین ثنایا های بالا و پایین برای تعیین میزان Upright بودن آنها نسبت به یکدیگر استفاده شد. هم چنین از زاویه بین محور طولی ثنایا های پایین با پلن اکلوزال و پلن مندیبولار برای تعیین موقعیت ثنایا های پایین استفاده شد.
در سال ۱۹۵۱ Vorhies و Adams چند ضلعی سفالومتری (Cephalometric Polygon) را با استفاده از اندازه گیری های دندانی- صورتی آنالیز Dwons طراحی کردند. این چند ضلعی شامل حد متوسط این اندازه گیری ها به همراه کمترین و بیشترین دامنه آن ها می باشد. با این روش می توان به راحتی با رسم چند ضلعی مربوط برای هر بیمار و مقایسه آن با دامنه نرمال، الگوی اسکلتی و دندانی وی را مشخص کرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Downs W.B. Analysis of demofacial profile. Angle Orthod 1956;26:191

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر