تكنيك Down Grafting در موارد نقص عمودی و قدامی خلفی ماگزيلا با دفورميتي صورتی مربوطه و مال اكلوژن اسكلتال، و همچنين در مواردي كه تحليل شديد ماگزيلا وجود داشته باشد انديكاسيون پيدا مي‌كند.

در اين تكنيك در ابتدا استئوتومي لفورت I جهت اصلاح نقص و مال اكلوژن عمودی و قدامی خلفی انجام شده و سپس قطعه استخواني  Interpoitionalجهت تثبيت نمودن فک بالای تغییر موقعیت داده شده قرار داده مي‌شود. نهايتا ثابت‌سازي فک بالا به همراه پیوند استخواني، براي ترميم فيزيولوژيك استخوان و نگهداري قطعه ی پیوند، توسط ميني پليت ها انجام مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Kerawala C, Newlands C. oral and maxilla facial surgery. Second edition. Oxford university press; 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Longdon JD, Patel M, Ord RA, Brennan PA. Operative oral and maxillofacial surgery. Second edition. Hodder Arnold. An Hachette UK company; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر