• دو وج یکی از سمت باکال ودیگری از سمت لینگوال تا تطابق نزدیکی با ماتریکس در قسمت سرویکالی دندان فراهم کند. زمانی استفاده می شود که باکس پروگزیمالی از نظر بعد باکولینگوال اش وسیع است یا در مواردی که فضا بین دندان های مجاور وجود دارد تجویز پیدا می کند .
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p398

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر