وقتی نیروهای اکلوزال کاهش می یابد. تعداد و ضخامت ترابکولهای استخوانی هم کاهش می یابد. لیگامنت پریودنتال آتروفی و نازک شده و دانسیته و تعداد فایبر ها کاهش می یابد وغیر متجانس می شوند. در نهایت موازی سطح ریشه قرار می گیرند. در این شرایط سمنتوم یا متاثر نمی شود و یا ضخیم می شود. و فاصله ی محل اتصال سمتوم و مینا تا کرست استخوان آلوئلار افزایش می یابد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p268.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر