دسترسی به سطوح دیستالی آخرین مولرها با یک انسیژن افقی و یا دو انسیژن افقی متقارب (distal wedge) یا دو انسیژن موازی که به دیستال سطح دیستالی آخرین مولر و اتصال موکوژنژیوال توبروزیته یا رترومولرپد گسترش می یابد (modified distal wedge) فراهم می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3412-3421.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر