یک ترکیب آناتومیک منحصر به فرد است که جهت اتصال لثه به دندان عمل می کند. شامل یک قسمت اپی تلیالی و یک قسمت بافت همبند است که هر دوی آنها اهمیت اساسی در پاتوژنز پریودنتال دارند. بخش اپی تلیالی به سه قسمت مجزا تقسیم می شود: اپی تلیوم لثه ای و سالکولار و جانکشنال. این ساختارهای اپی تلیالی در تداوم با یکدیگر هستند اما ساختار و عمل مجزایی دارند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch7 p439.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر