نواحی که ریشه از استخوان برهنه است وسطح ریشه تنها با پریوستیوم و لثه ی رویی پوشیده می شود fenestrations نام دارد. در این نواحی استخوان مارژینال دست نخورده است.وقتی سطوح برهنه به استخوان مارژینال گسترش یابد ضایعه dehiscence نام دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p271.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر