پپتیدهای آنتی میکروبیال که دیفنسین نامیده می شوند توسط سلولهای اپی تلیال و سلولهای اپی تلیال لثه ای بیان می شوند که دو نوع بتا دیفنسین انسانی یک و دو را بیان می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch7 p473.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر