• کوتاه کردن کاسپ برای افزایش دید ودسترسی هنگام تراش حفره ،افزایش شکل مقاوم دندان ومیزان بقای ترمیم می باشد.
  • کوتاه کردن کاسپ در یک ترمیم آمالگام باید تآمیین کننده ضخامت یکنواخت آمالگام در حد ۱٫۵-۲ مم بر روی کاسپ کوتاه شده باشد.ضخامت بیشتر در کاسپ های فانکشنال ضروری است.
  • از فرز ۲۴۵ به موازات شیب کاسپی نگه داشته و چند برش راهنمای عمق در کاسپ ایجاد شود ، متعاقب آن کاسپ با تبعیت از شیب های مزیودیستالی کوتاه شود.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p391

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر