به زاویه ی بین خط مماس بر سطح فاسیال تاج دندان ها با خطی که عمود بر صفحه ی اکلوزال رسم می شود  Crown Torqueمی گویند. چنانچه قسمت جینجیوالی تاج دندان تمایل لینگوالی بیشتری نسبت به قسمت اینسیزالی (اکلوزالی) داشته باشد مقدار مثبتی  از تورک تاج وجود دارد.

منبع:
  1. Rakosi T, Jonas I, Graber M. Orthodontic Diagnosis. Thieme medical publishers Inc 1993.
  2. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rauch ED. Torque and its application to orthodontics. American journal of orthodontics 1959; 45(11), 817-830.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر