پروسه ی جراحی افزایش طول تاج برای فراهم کردن شکل گیر دار برای امکان آماده سازی دندان و قالبگیری و قرار دادن مارژین های رستوریتیو و برا ی تنظیم سطوح لثه ای برای زیبایی انجام می شود.

منبع:

Kois JC. Clinical techniques in prosthodontics: relationship

of the periodontium to impression procedures. Compend

Contin Educ Dent. 2000;21:684.

Minsk L. Clinical techniques in periodontics: esthetic crown

lengthening. Compend Contin Educ Dent. 2001;22:562.

Studer S, Zellweger U, Schärer P. The aesthetic guidelines of

the mucogingival complex for fixed prosthodontics. Pract

Periodontics Aesthet Dent. 1996;4:333.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر