درمان در مقادیر پروبینگ بیشتر از این مقدار موجب بدست آوردن چسبندگی کلینیکی و درمان در مقادیر پروبینگ کمتر از این مقدارموجب از دست رفتن چسبندگی کلینیکی خواهد شد.

منبع:

Heitz-Mayfield LJA, Lang NP. Surgical and nonsurgical

periodontal therapy: learned and unlearned concepts.

Periodontol 2000. 2013;62:218.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر