برای مطالعه ی GCF لثه ی نرمال از نظر کلینیکی به کار می رود. یک روش شامل کاربرد وسیله ای است که حاوی پلیت آکریلی سختی است که ماگزیلا را می پوشاند و لبه های نرم و یک شیار دارد که از مارژین لثه تبعیت می کند وبه چهار تیوب جمع کننده متصل است. شستشوی نواحی کرویکولار از یک سمت به سمت دیگر توسط پمپ پریستالتیک صورت می گیرد.

منبع:

Cimasoni G. Crevicular fluid updated. S Karger: Basel; 1983.

Myers H. Monographs in oral science. vol 12.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر