• خطوط ترک کوچکی روی مینا که نمایانگر شکستگی های خفیف ساختاری است. خطوط ترک معمولا از لحاظ بالینی حائز اهمیت نیست ، مگر آنکه همراه باشکستگی عاج زیرین باشد.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1p10

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر